fbpx

Privacy Statement

Privacy & Cookieverklaring hrmforce

Via deze online vragenlijst worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt en worden er cookies geplaatst. Wij respecteren de privacy van sollicitanten en medewerkers, en achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de relevante privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze Privacy & Cookieverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

De software van HrmForce (een handelsnaam van Q-Assessments B.V.) wordt gebruikt voor het afnemen van bepaalde assessments van sollicitanten en medewerkers. In deze Privacy & Cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens HrmForce verwerkt, en voor welke doeleinden. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze Privacy & Cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 19-05-2018.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van de leer- en ontwikkelomgeving laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, of gegenereerd (bijvoorbeeld testresultaten), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze Privacy & Cookieverklaring genoemde doelen:

 • Naam en geboortedatum
 • Contactgegevens: email-adres
 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoord
 • Naam functie, afdeling en manager
 • Geslacht
 • Opleidingsniveau
 • Antwoorden op vragen van en resultaten van tests en vragenlijsten (zoals over professionele ontwikkeling, competenties, persoonlijkheidstypen, medewerkerstevredenheid, ontvangen en gegeven feedback op het functioneren)
 • Referenties, gegeven door bijvoorbeeld voormalige werkgevers
 • Salarisinformatie (Alleen module HR Data)
 • Verlof en verzuim (Alleen module HR Data)

 

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het goed laten functioneren van dit platform;
 • het verschaffen van toegang tot de tests en vragenlijsten;
 • het selecteren van kandidaten voor een openstaande functie;
 • het analyseren van competenties en het opstellen en monitoren van een ontwikkelplan hiervoor;
 • het verkrijgen van inzicht in iemands mogelijke rollen binnen een organisatie en mogelijk passende beroepen;
 • het verkrijgen van inzicht in de medewerkerstevredenheid;
 • het vergelijken van prestaties van medewerkers, afdelingen, teams;
 • het faciliteren van teams in zelforganisatie.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens tot twee jaar na uw uitdiensttreding, of langer om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Verder kunnen deze gegevens maximaal twee jaar bewaard worden ten behoeve van statistische doeleinden.

Gegevens van sollicitanten bewaren wij tot vier weken na afsluiting van de sollicitatieprocedure, of nog een jaar langer indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, om u te kunnen informeren indien er binnen die termijn een mogelijk voor u passende vacature vrijkomt.

Vertrouwelijkheid

De persoonsgegevens die wij via de assessments verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst (zoals een eventueel met u te sluiten arbeidsovereenkomst) of wij dit op basis van de wet mogen of moeten.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Cookies

De assessmentomgeving maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer, tablet en/of mobiele telefoon wordt opgeslagen.

Uitschakelen van cookies

U kunt het plaatsen van cookies uitschakelen door uw browser instellingen te wijzigen (bekijk uw browser hulp pagina voor exacte instructies). Wees u ervan bewust dat het uitschakelen van cookies een groot effect heeft op de leer- en ontwikkelomgeving. Het uitschakelen van cookies zal er in bijna alle gevallen voor zorgen dat bepaalde functionaliteiten niet meer werken.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Websites van derden

Deze Privacy & Cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de leer- en ontwikkelomgeving zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze Privacy & Cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy & Cookieverklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Uw rechten m.b.t. uw persoonsgegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Daarnaast kunt u een overzicht, in een gangbaar formaat, opvragen van de gegevens die we van u verwerken. Dit verzoek kunt u indienen door een e-mail te sturen naar privacy@hrmforce.com.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Mocht u verder, na het lezen van onze Privacy & Cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Servicedesk hrmforce

service@hrmforce.com
Solitudolaan 396
1096 DS Amsterdam
Nederland