fbpx

De rol van HR: zet de medewerkers centraal

Auteur: Michael Gijzenberg | Published on: maandag 15 juli 2019 | Last updated on: dinsdag 31 mei 2022

de rol van hr hrmforce

In deze tijd waarin steeds meer taken van de HR-afdeling worden overgenomen door online tools, vraagt u zich wellicht af wat de meerwaarde is van HRM voor uw bedrijf. In het somberste geval vraagt u zich zelfs af of HRM nog wel toekomst heeft en deze afdeling niet binnen afzienbare tijd zal worden opgeheven. HRM heeft zeker nog toekomst, al zal de focus van deze afdeling zich wel moeten verleggen om een meerwaarde te kunnen blijven vormen. In dit artikel gaan we in op de rol van HR binnen organisaties.

 

De huidige rol van het HR-management

Binnen de meeste bedrijven wordt het HRM gezien als het eerste aanspreekpunt bij vragen over personeelszaken. Zij heeft zich in de afgelopen decennia dan ook gespecialiseerd in werving & selectie, arbeidscontracten, arbeidsvoorwaarden en verzuimbeleid. De personeelsleden komen daarom vaak alleen in contact met deze afdeling wanneer er dingen geregeld moeten worden inzake de beloning en andere arbeidsvoorwaarden, bij het aanvragen van verlof of wanneer er sprake is van ziekteverzuim. De focus van HRM ligt dus met name op de administratieve taken, terwijl er diverse voor uw organisatie waardevolle taken op het bordje van het HRM (kunnen) liggen.

 

Een toekomst voor HR?

Het HRM maakt steeds vaker gebruik van online tools om de (administratieve) taken te kunnen vervullen. Niet alleen de administratieve taken rondom het personeelsmanagement, maar ook de informatieve functie van het management wordt steeds vaker gedigitaliseerd. Zo kunnen personeelsleden vaak gebruik maken van een online platform bij het vinden van een antwoord op hun vragen. Deze ontwikkeling baart sommige managers zorgen. Is er in een wereld die steeds verder digitaliseert nog wel een plaats voor het HRM?

 

Focus verleggen

Om een meerwaarde te kunnen blijven bieden aan uw organisatie zal het HRM de focus moeten verleggen. Met het hanteren van online tools komt er ook steeds meer ruimte en tijd vrij om de focus te kúnnen verleggen. Het nieuwe HRM richt zich meer op de personeelsleden, deze mensen bepalen immers voor een groot deel het succes van uw organisatie. Het is de functie van het HRM om ervoor te zorgen dat het personeel tevreden is, productief is en een goede verbintenis voelt met de organisatie. Loyale medewerkers die gelukkig zijn binnen hun functie zijn productiever dan personeelsleden die ongelukkig zijn en een kloof ervaren tussen henzelf en de werkgever. Om deze taak succesvol op zich te kunnen nemen, zal het HRM echter ook moeten werken aan het eigen imago binnen uw bedrijf.

 

Overbodige taken afstoten

Veel HR-afdelingen hebben in de loop der jaren taken naar zich toe getrokken die eigenlijk een ander toebehoren, in de meeste gevallen de directe leidinggevende. Niet zelden ligt de oorzaak bij de leidinggevende die geen affiniteit heeft met bepaalde aspecten van zijn takenpakket, zoals het managen van conflicten of verzuim. In sommige gevallen heeft het HRM bepaalde taken actief naar zich toegetrokken om haar waarde in de organisatie te vergroten of te accentueren. Het is raadzaam om als HRM grenzen te stellen in het takenpakket. De belangrijkste taken zouden strategische personeelsplanning, duurzame inzetbaarheid en talent management moeten zijn.

 

Strategische personeelsplanning

Een van de belangrijkste taken van het HRM van de toekomst is het voeren van een strategische personeelsplanning. Het gaat er immers niet alleen om dat personeelsbezetting op dit moment kwalitatief en kwantitatief passend is, het is juist de taak van het HRM om te anticiperen op veranderingen in de toekomst. Door het businessplan van de organisatie en recente ontwikkelingen in het oog te houden, zorgt deze afdeling voor een juiste en passende bezetting. Op die manier werkt het HRM actief mee aan de effectiviteit en dus het succes van uw organisatie.

 

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid richt zich met name op het aansluiten aan de wensen en verwachtingen van personeelsleden waardoor zij langer en met enthousiasme voor uw organisatie blijven werken. Het is daarbij belangrijk om de wensen en verwachtingen van de personeelsleden in kaart te brengen. Het onderzoeken van de wensen en verwachtingen is een positieve ontwikkeling van de laatste jaren, maar veel HR-managers hebben niet de tijd of de ruimte om de uitkomsten daadwerkelijk om te zetten in concrete veranderingen. Door aan te sluiten in de arbeidsvoorwaarden, het passend maken van functietaken of het bieden van opleidingen, stijgt echter de tevredenheid en ziet men minder personeelsleden voortijdig vertrekken.

 

Talent management

Aansluitend op duurzame inzetbaarheid zou het managen van talent een van hoofdtaken van het HRM moeten zijn. Het streven naar personeelsleden die zich gelukkig voelen binnen de organisatie en een zekere mate van loyaliteit ervaren, begint met het maken van een goede match bij het aannemen van nieuwe medewerkers. Het is daarom noodzakelijk om allereerst een goede analyse te maken van de ideale kandidaat voor een openstaande vacature. Door de juiste persoon op de juiste plek neer te zetten, stijgt de tevredenheid en de productiviteit. De grootste successen worden behaald wanneer er personeelsleden met specifieke talenten die waardevol zijn voor uw organisatie worden aangetrokken door het HRM. Daarnaast moet zij oog blijven houden voor de talenten van het huidige personeel en hier zo veel mogelijk op inspelen.

 

Werken aan het imago

Het focussen op andere aspecten van het HRM dan enkel de administratieve taken, zal de rol van HR binnen een organisatie ingrijpend veranderen. Om succesvol te kunnen zijn, zal het management echter ook moeten werken aan het eigen imago. HRM heeft bij de personeelsleden vaak de naam in dienst te staan van de organisatie. Het gevolg is dat de personeelsleden de indruk hebben dat het management in de eerste plaats in het voordeel van de organisatie te handelen. Het is daarom belangrijk dat het HRM weet wat er speelt op de werkvloer en op hetzelfde niveau opereert. Het management staat niet boven het personeel, maar streeft ernaar met hen samen te werken aan een goed bedrijfsresultaat.

 

Samenwerking met andere afdelingen

HRM kan alleen een goede strategische partner zijn binnen een organisatie wanneer zij samenwerkt met andere afdelingen. Zij moet niet alleen weten wat er speelt op de werkvloer, maar moet alle aspecten van het bedrijf kennen. Door samen te werken met andere afdelingen kunnen de belangrijkste taken zo ingevuld worden dat er adequaat naar een kwalitatief en kwantitatief passend personeelsbestand toegewerkt kan worden. Alleen dan blijft het HRM een belangrijke partner op de weg naar succes en kan zij ook in de toekomst een meerwaarde vormen voor uw organisatie.

 

Michael Gijzenberg

Michael is een verbindende management- en business partner met ruime ervaring in Hrmforce implementatie- en verbetertrajecten. Als ervaringsdeskundige creëert hij met de tooling van Hrmforce zicht en inzicht in mens en organisatie. Dat maakt hem uniek in het assessen en coachen van individuen en teams. Alles met doel talent te ontwikkelen, organisaties te laten groeien en plezier in werk te vergroten.