fbpx

Competentieontwikkeling van leerkrachten

Auteur: Floor Hendriks | Published on: woensdag 15 januari 2020 | Last updated on: dinsdag 17 mei 2022

Competentieontwikkeling leerkrachten hrmforce

 

Leerkrachten in het primair (po), voortgezet (vo) onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) moeten sinds augustus 2017 voldoen aan een aantal bekwaamheidseisen. Om jezelf leraar te mogen noemen, moet je zowel vakinhoudelijk, vakdidactisch als pedagogisch bekwaam zijn. Competentieontwikkeling van leerkrachten en docenten gerelateerd aan deze nieuwe bekwaamheidseisen is dan ook belangrijk.

 

Inhoudelijke verbeterslag in het onderwijs

De maatregelen die sinds een paar jaar van kracht zijn, maken het makkelijker om de eigen bekwaamheden te toetsen. In het po en vo wordt vandaag de dag rekening gehouden met zeven competenties: Interpersoonlijk competent, pedagogisch, organisatorisch, vakinhoudelijk en didactisch competent als ook bekwaamheid in het samenwerken met collega’s, samenwerken met de omgeving en competentie in reflectie en ontwikkeling. De bekwaamheidseisen gelden voor nieuw personeel en vormen een ijkpunt voor studenten tijdens de opleiding, maar ook voor leraren die al langer het vak uitoefenen. In dat geval is er sprake van bekwaamheidsonderhoud en worden de vaardigheden van de leerkrachten langs de meetlat gelegd. Wanneer leraren (nog) niet aan alle eisen voldoen, moeten scholen hen de gelegenheid geven om deze aan te leren.

 

Zelfanalyse

Voor onderwijzers en docenten die nog niet op alle onderdelen voldoende competent zijn, is het dus noodzakelijk om deze bekwaamheden alsnog te ontwikkelen. Om dit te bereiken, kunnen zij het beste eerst een analyse maken van zichzelf. Hierdoor hebben zij een beter idee waar zij op dit moment staan. Wat zijn de sterke en zwakke punten? Op welk terrein is verbetering mogelijk, zowel individueel als binnen het team? Zodra de ontwikkelcompetenties helder in beeld zijn gebracht, kunnen onderwijzers en docenten daarmee aan de slag. Een veelgebruikt middel om leraren inzicht te geven in hun competenties is een competentietest.

 

Leerkrachten ontwikkelen competenties

De taak van een leerkracht is om anderen (leerlingen) iets te leren. De bekwaamheidseisen richten zich op de kerncompetenties van het beroep ‘leraar’. Dit houdt tegenwoordig veel meer in dan alleen vakinhoudelijk en didactisch competent te zijn. Het totale pakket van bekwaamheidseisen in het onderwijs maakt duidelijk dat hier sprake is van een veelomvattende taak. Een belangrijk deel van deze eisen houden direct verband met hoe je als mens in het leven staat. Daarom speelt persoonlijke ontwikkeling een belangrijke rol zowel op vakkundig gebied als op het menselijke vlak.

 

Persoonlijke ontwikkeling

Interpersoonlijk competent betekent in de praktijk dat een leraar in staat is om op een positieve en open wijze met de leerlingen om te gaan. Persoonlijke betrokkenheid, weten wat je eigen grenzen zijn, respectvol in de omgang en de capaciteit om conflicten op een humoristische manier op te lossen, zijn daar voorbeelden van. Ook het samenwerken met collega’s en de omgeving is niet los te koppelen van de eigen persoonlijkheid. Dit uit zich bijvoorbeeld in de manier waarop een docent contact heeft met de ouders van de leerling of een constructieve bijdrage levert aan het onderwijsteam. De competentie reflectie en ontwikkeling tenslotte heeft alles te maken met persoonlijke ontwikkeling. Het betekent dat je in staat bent om te leren van je fouten, (negatieve)feedback kunt ontvangen en bereid bent om daar iets mee te doen in de vorm van het volgen van een opleiding of training.

 

Ontwikkeling op maat

Hrmforce biedt een maatwerk oplossing aan. Met behulp van een specifieke persoonlijkheidsvragenlijst worden de zeven onderwijscompetenties van de leerkracht (of kandidaat) inzichtelijk gemaakt. De rapportage van het assessment geeft u een duidelijk beeld van de sterke competenties en ontwikkelcompetenties, individueel en binnen het team. Daarnaast draagt het inzichtelijk maken van de competenties bij aan de kwaliteit van het onderwijs van de school: minder mismatches tussen persoon en functie, grotere tevredenheid onder het team van leerkrachten en geeft dit leraren de motivatie om zich verder te ontwikkelen. Gemotiveerde en tevreden leerkrachten hebben een positieve invloed op motivatie en prestatie van leerlingen!

 

Interesting article? You can share it here:

Floor Hendriks

Floor heeft een royale ervaring in het adviseren en implementeren van (online) HR instrumenten en diensten. Al meer dan tien jaar specialiseert hij zich in het benutten van online assessments en tools voor talent management uitdagingen in de HR cyclus met als doel de prestaties van medewerkers en organisaties te verhogen.