fbpx

SBL Competenties in het Onderwijs

Auteur: Annemieke Messelink | Published on: maandag 4 februari 2019 | Last updated on: dinsdag 30 augustus 2022

hrmforce SBL competenties onderwijs

 

De zeven onderwijscompetenties of ook wel SBL competenties genoemd, zijn geformuleerd door de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (kortweg SBL) en opgenomen in de wet Beroepen in het Onderwijs (wet BIO). Door deze competenties duidelijk te omschrijven, is het beter mogelijk ze te meten en verder te ontwikkelen. Hiermee krijgt de school een kwalitatief instrument in handen om haar docenten te werven, selecteren en te helpen ontwikkelen.

Hrmforce gebruikt deze SBL competenties daarom als basis voor haar onderwijs gerelateerde assessments. Hierdoor is de school in staat om op een goede en snelle manier die docenten te werven en te selecteren die voldoen aan het opgestelde competentieprofiel. Kijk hier voor meer informatie over onze assessment mogelijkheden in het onderwijs.

 

Wat is er veranderd?

Er is voornamelijk een inhoudelijke verbeterslag gemaakt, waardoor de bekwaamheidseisen (competenties) nu eenduidig, concreet en beter toetsbaar zijn geworden. De zeven competenties zijn ondergebracht in de hoofdthema’s: vakinhoudelijk, vakdidactisch en pedagogisch. Hiermee is de herkenbaarheid toegenomen. De bekwaamheidseisen leggen de focus op het leren van de leerling en de kern van het leraarsberoep.

De SBL competenties zijn:

 1. Interpersoonlijk competent
 2. Pedagogisch Competent
 3. Vakinhoudelijk en Didactisch Competent
 4. Organisatorisch Competent
 5. Competent in Samenwerken met collega’s
 6. Competent in Samenwerken met de omgeving
 7. Competent in Reflectie en Ontwikkeling

 

1. Interpersoonlijk competent

Het creëren van een vertrouwde sfeer door op een positieve en open manier met leerlingen om te gaan.

Gedrag wat daar bij kan horen:

 • gaat respectvol om met leerlingen
 • kent zijn/haar grenzen
 • gebruikt humor in situaties en om conflicten op te lossen
 • toont zich persoonlijk betrokken op de leerlingen

 

2. Pedagogisch competent

In een veilige werkomgeving houvast en structuur bieden aan leerlingen zodat zij zich sociaal, emotioneel en moreel kunnen ontwikkelen.

Gedrag wat bij pedagogisch competent kan horen:

 • stimuleert gewenst gedrag van leerlingen
 • leert leerlingen respectvol met elkaar om te gaan
 • stimuleert leerlingen om kritisch na te denken over opvattingen en daarover te vertellen
 • waardeert de inbreng van leerlingen

 

3. Vakinhoudelijk en didactisch competent

Het helpen van leerlingen om zich de culturele en vakinhoudelijk bagage eigen te maken die nodig is om in een samenleving volwaardig te kunnen functioneren.

Gedrag wat bij vakinhoudelijk en didactische competent kan horen:

 • kan de lesstof zelf foutloos uitvoeren
 • gebruikt spel om te leren
 • legt de lesstof helder en duidelijk uit
 • legt duidelijk uit welke leerdoelen worden nagestreefd met een activiteit

 

4. Organisatorisch Competent

Het zorgen voor een overzichtelijke, ordelijke en taakgerichte sfeer in de leeromgeving.

Gedrag wat bij organisatorisch competent kan horen:

 • houdt een heldere planning aan
 • improviseert op een professionele manier
 • stelt duidelijke prioriteiten
 • is in staat om orde te houden

 

5. Competent in Samenwerken met collega’s

Het leveren van een professionele bijdrage aan een goed pedagogisch en didactisch klimaat, aan een goede onderlinge samenwerking en aan een goede schoolorganisatie.

Gedrag wat daar bij kan horen:

 • vraagt hulp aan collega’s
 • geeft hulp aan collega’s
 • wisselt op eigen initiatief informatie uit met collega’s
 • levert een constructieve bijdrage aan verschillende vormen van overleg

 

6. Competent in Samenwerken met de omgeving

Het zorgdragen voor een goede communicatie en afstemming met ouders en andere betrokkenen bij de vorming en opleiding van leerlingen.

Gedrag wat daar bij kan horen:

 • zoekt actief contact met ouders en andere betrokkenen
 • verantwoord zijn/haarwerkwijze aan ouders en andere betrokkenen
 • bouwt relaties op met andere onderwijsinstellingen
 • stelt zich constructief en open op in contacten met ouders en andere betrokkenen

 

7. Competent in Reflectie en ontwikkeling

Het regelmatig reflecteren op en ontwikkelen van de persoonlijk en professionele bekwaamheid.

Gedrag wat bij de competentie Reflectie en ontwikkeling kan horen:

 • (kritische)feedback kunnen ontvangen
 • je ontwikkelen met behulp van feedback van anderen
 • leren van je fouten
 • training en opleidingen volgen

 

Interesting article? You can share it here:

Annemieke Messelink

Annemieke heeft zich de afgelopen jaren als psycholoog gespecialiseerd in competentie ontwikkeling binnen het onderwijs. Vanuit deze expertise ontwikkelt ze onderwijsspecifieke vragenlijsten m.b.t. competenties en werkdruk, traint ze teams in de toepassing van deze vragenlijsten en coacht ze leerkrachten m.b.t. competenties en werkdruk.